Melchers Components GmbH

Thông tin về Melchers Components GmbH ví dụ của Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Customer Credit Limit
Customer Credit Limit, Partner Credit Limit, Credit Limit, Sale limit,Customer Credit balance, Customer credit management, Sale credit approval, Sale customer credit approval, Sale Customer Credit Informatation
Bán hàng
Từ báo giá thành hóa đơn
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
CRM
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Tồn kho
Quản lý kho và các hoạt động logistics
Kế toán
Quản lý kế toán phân tích và tài chính
Mua hàng
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
Dự án
Tổ chức và lập kế hoạch dự án của bạn
Sản xuất
Lệnh Sản xuất & Hoá đơn Nguyên vật liệu
Marketing qua Email
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Bảng chấm công
Kiểm soát thời gian làm việc của nhân viên
Tài liệu
Quản lý tài liệu
Nhân viên
Tập trung thông tin nhân viên
Tái chế Dữ liệu
Tìm bản ghi cũ và lưu trữ/xóa chúng
Kiến thức
Tập trung, quản lý, chia sẻ và phát triển thư viện kiến thức của bạn
Melchers
Melchers Specific Customization
Obs Purchase order Line Items
obs Purchase order line items
Obs Sale order Line Items
obs sale order line items
Access Management
Access Management
Activities Management Basic | All In One Schedule Activities | Activity Dashboard | Advance Schedule Activity | Dynamic Action For Multiple Activities | Activity Management Dashboard | Activities Dashboard
Activity Scheduler Employee Activity Supervisor Activity filter Activity Multi Activity Schedule Mass Activity Tag activity history Activity monitoring Activity multi users assign schedule activity schedule activities Multi Company Activity Mail Odoo Activity Management Activity Dashboard Activity Monitoring Activity Views User Activity Log, User Activity Audit, Session Management, Record Log, Activity Traces, Login Notification, User Activity Record, Record History, Login History, Login location, Login IP Advance Schedule Activity multi users assign schedule activity to multi users Schedule Activity Dashboard for schedule activity history of schedule activity reports for schedule activity menu and view for schedule activities for Multi Company Activity odoo
All in one Sticky
Set Fix Header Module, Form View Freeze Header, Set Permanent Header, Website Sticky Header, Freeze form view status bar,Sticky list view header,Fix list view footer,Sticky chatter header,Freeze list view inside form view pivot sticky pivot header sticky Odoo
Alternative AA Report
Base Dynamic Approval
Sale Dynamic Approval Sale Order Dynamic Approval Expense Dynamic Approval Account Dynamic Approval Invoice Dynamic Approval Bill Dynamic Approval Invoice Approval Process Bill Approval Payslip Dynamic Approval Purchase Dynamic Approval Odoo
Carton Labels
You can Print Carton Labels based on the product packaging qty and ordered qty in the purchase
Check ECO Version are latest
Contact Approval || Sale Contact Approval || Purchase Contact Approval
Contact Custom Checklist
Contact Relationship Management
It utilizes data analysis about customers' history with a company to improve business relationships, specifically focusing on customer retention and ultimately driving sales growth.
Softhealer Currency Rate Live
Custom Checklist || Sale Custom Checklist || Purchase Custom Checklist || Invoice Custom Checklist
Custom Dynamic Tooltip
Doc for Customer
Doc for Customer Field added in sale, purchase,tender,stock,batch views
Down Payment
Dynamic Domain
Material Backend Theme Responsive Backend Theme Backmate Backend Theme Fully Functional Backend Theme Flexible Backend Theme Fast Backend Theme Lightweight Backend Theme Animated Backend Theme Modern Backend Theme Multipurpose Backend Theme Odoo Theme
Email Enhancement
Set CC & BCC In Email Module, Default CC & BCC On Mail, Select CC & BCC For All Mail, Email Management With CC & BCC, Put Default Mail CC & BCC, Email With Permanent CC & BCC Odoo
Form View Customization
FORTO ETD Date
FORTO ETD Date
Global Search
any data search,Easy Object Search,Quick Object Find Module, advance search,Object Using Attributes,Overall Odoo Object Search,Global Model Search,advance records search,google search,Feeds search,all in one search,search option Odoo
Helpdesk Support
Helpdesk Ticket Support
Hide Any Menu
Hide Menu Disable Menu Item Invisible Menu Remove Menu Delete Menu Odoo Hide Menu Items Invisible Root Menu Company show hide menu user hide menu user limited menu access Odoo Hide Sub Menu Hide SubMenu User Wise Hide Menu Hide Menu Access Hide Menu for Specific User Hide Menu for Group Restrict Menu Restrict SubMenu User Menu Restriction Hide User Menu Restrict User Menu Restrict To Show Menu
Melchers Stock Valuation
Melchers Stock Valuation
Inventory Product Reservation
Inventory Return Flow
Inventory Valuation on Accounting
Invoice Line Views
Manage Invoices From Picking
Ir Filter View Without Domain Widget
KPI Calculation
Landed Costs Customize
Calculate Total Landed cost based on some configuration and AA, duty rate and all and some validation
Log in Channel
Lot Certificates
Melchers Customer Dashbaord
Popup Message
Create Success, warnings, alert message box wizard,success popup message app, alert popup module, email popup module odoo
No Backorder Reason
Pallet Customised | Product Pallet Quantity
Picking Send By Email
Picking Order By Email Module, Email Picking Order Detail,Warehouse product Details In Email, Product Detail Email,Picking Order Information Email, Product Stock mail Odoo
RFQ/Tender Access Management
Manage RFQ/Tender Access rights based on Followers
Purchase Tender Management
Manage Multiple Tenders, Multiple Tender Single List Module, Multiple Tenders Request For Quotation Manage, Same Partner Tender Management App, Purchase Tender Management, PO Tender Management Odoo.
Purchase Order Tender Portal
Manage Multiple Tenders, Multiple Tender Single List Module, Purchase Tender Management, PO Tender Management, Manage Multiple RFQs, Vendor Change RFQ Price, Manage Po Tender Price, Client Change RFQ Price ,Supplier Change Quotation Price app Odoo
Purchase Terms & Conditions
Show Purchase Terms And Condition App, Create Request For Quotation Terms And Condition Module, Set PO Terms And Condition, Purchase Order Terms & Condition, RFQ Terms & Condition Odoo
preferred Lot Number
Product Approval
Product Co2
To calculate the CO2 emissions per product, we require specific information that must be stored within the system
Unique Product Code/Internal Reference | Product Code Unique/Internal Reference
Duplicate Internal Reference Module, Track Same Internal Reference Number, Unique Internal Reference No App, Single Product Internal Reference, Individual Product Code Odoo
Product Custom Checklist
Project Customised
Purchase Order Multi Product Selection
purchase order product filter, po product search module, request for quotations product, rfq product select app, manage rfq product, purchase product select odoo
Purchase Order Tags | Request For Quotation Tags
Purchase Order Tag Module, PO Tags App, RFQ Tag, Request For Quotation Tags, Request For Quote Tags, Purchases Order Tags, Purchase Tags, Purchase Tag Odoo
Reports
Request For Quotation-Portal
Manage Multiple RFQs Module, Vendor Change RFQ Price App, Manage Request For Quotation Price, Request For Quote Update Price, Automatic Backend Price Change Odoo, Client Change RFQ Price ,Supplier Change Quotation Price Odoo.
Sale Dynamic Approval | Sale Order Dynamic Approval | Quotation Dynamic Approval | Dynamic Sale Approval | Sale Approval Process | Sale Order Approval Process
Dynamic Sale Order Approval,Dynamic Sales Approval,Sales Multi Approval,Sale Order Multiple Approval,Quotaion Dynamic Approval,Sale Order Double Approval,Sale Double Approval,Sale User Dynamic Approval,User Wise Approval,Group Wise Approval Odoo
Sale Order Multi Product Selection
sale order product filter app, so product search module, quotations product select odoo, manage sale order product odoo
Customer Sales Order History
Generate Customer Sales Order History, Last Sales Order History Module, SO Reorder Product Lines, Client Quotation History, Find History From SO App, Get Last Sale Order History Application, Search Customer Last Quote History Odoo.
Product Sale Price History
get product sale price history, product sales record module, display product sales history, product customer past record, show product price history app, product sales history odoo
Save Edit Button
Split Receipt || Seprate Internal Transfer Lines
Staging Color
Stop Quick Create Product Contact | Create Product and Contact Restrict
Tender Custom Checklist
Import Tender CHecklist, Apply checklist in tender
Mold Tracking | Product Mold Tracking | Mold in Product View
Unfold Kanban Stage
Mass User Group Allocation
User Group Allocation,User Access Group Allocation,Access Rights Group Allocation,Bulk User Group Allocation,Multiple User Group Allocation,Multi User Group Allocation,User Group Template, Access Group Template,Access Groups Template Odoo
Website Vendor Signup | Vendor Signup Website Form | Vendor signup from Website Side
Vendor Registration Form,Marketplace Multi Step Vendor Signup,Odoo Vendor Portal,Website Vendor Registration Form,Website Portal for Vendor,Vendor Sign up Form,Web Vendor Form,Vendor Registration Form On Website Odoo
Web URL Customised | Restrict web.base.url
Hỗ trợ
Theo dõi, ưu tiên và giải quyết các ticket của khách hàng
Chất lượng
Kiểm soát chất lượng sản phẩm của bạn
eLearning
Quản lý và đăng nền tảng eLearning
Thảo luận
Trò chuyện, cổng thư và các kênh riêng tư
Liên hệ
Tập trung sổ địa chỉ của bạn
Quản lý vòng đời sản phẩm (PLM)
Quản lý các trình tự thay đổi kỹ thuật theo sản phẩm, hóa đơn nguyên vật liệu
Lịch
Lên lịch các cuộc họp của nhân viên
Tự động hóa marketing
Tạo các chiến dịch gửi thư tự động
Trò chuyện Trực tiếp
Trò chuyện với khách truy cập trang web của bạn
Cuộc hẹn
Cho phép mọi người đặt cuộc họp trong chương trình làm việc của bạn
Khảo sát
Gửi khảo sát của bạn hoặc chia sẻ chúng trực tiếp.
Quản lý Kỹ năng
Quản lý kỹ năng, kiến thức và CV của nhân viên